Условия за ползване

С посещаването и/или използването на http://www.legeartisbg.com/ Вие се съгласявате да спазвате настоящите Общи условия за използване, затова Ви молим да ги прочетете внимателно, преди да продължите с разглеждането на уебсайта.
В общите условия под „този уебсайт” се разбира сайтът на ЕТ „ИПСМП – Д-р Евгени Христозов”, гр. Стара Загора, на адрес http://www.legeartisbg.com/.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Нито една част от този уебсайт не може да бъде копирана по електронен или друг начин, освен до степен, необходима за ефективни справки в Уебсайта и за използване на предлаганите от него услуги. Възпроизвеждането на която и да е част от Уебсайта  е изрично забранено.

ЕТ „ИПСМП – Д-р Евгени Христозов” Ви позволява да ползвате Уебсайта и Съдържанието му единствено за персонални информационни цели – при положение, че спазвате всички указания за авторски права и други указания за собственост, и забранява използването на Уебсайта и Съдържанието му за всякакви търговски цели.

В този сайт може да има връзки към външни уебсайтове. Препратките към външни сайтове са поставени единствено за Ваше улеснение и ЕТ „ИПСМП – Д-р Евгени Христозов” не носи отговорност за собствениците и операторите на тези уебсайтове или за услуги, предоставени на тях, нито за тяхното съдържание. Не приема и не се обвързва с условия, гаранции или други декларации, свързани с тях, и не приема задължения, свързани с тях (вкл. задължения, произтичащи от иск за нарушаване на правата върху интелектуална собственост на трети лица, въз основа на съдържанието на някой от уебсайтовете, към които има връзки, включени в този сайт).

С приемане на настоящите Общи условия за ползване нямате право да възпроизвеждате (чрез разпечатване, запазване върху носител или по друг начин), разпространявате, излъчвате, променяте по какъвто и да е начин, както и по друг начин да използвате материали, включени в този уебсайт, освен по начините, допустими съгласно Общите условия. Тези ограничения важат за целите материали или за части от тях.

ХИПЕРВРЪЗКИ

Създаването на хипервръзки към Уебсайта е разрешено както към главната страница (http://www.legeartisbg.com/), така и чрез т.нар. „дълбоки връзки” или „вградени връзки” директно към други части на Уебсайта.

Посещаването на Уебсайта с автоматични средства (напр. чрез използване на „паяци” или „автоматични ботове” с цел системно извличане на информация за него или с цел функционално свързване на Съдържанието на Уебсайта към друг уебсайт не е разрешено.

Забранено е поставянето на хипервръзка по такъв начин, че интернет потребителят да вижда Уебсайта в рамките на друг уебсайт.
ЗЛОУПОТРЕБА

Използването на Уебсайта или на Съдържанието му по начин, който затруднява останалите посетители, нарушава правата им, прекъсва правилното функциониране на уебсайта по друг начин или оказва неблагоприятно влияние върху предоставената информация и/или софтуерът, който контролира функционирането ѝ, е строго забранено. Използването на Уебсайта чрез заобикаляне на мерките за защита на запазените му части не е разрешено.

ОТГОВОРНОСТ

Нито ЕТ „ИПСМП – Д-р Евгени Христозов”, нито която и да е друга страна, участвала при създаването, изграждането или предлагането на Уебсайта, не носи отговорност за никакви загуби, щети или разходи, преки, странични, последващи, специални или типични повреди, произтичащи от използването на Уебсайта и/или услугите (включително отговорността за закъснения или неточности при предаването на информация, за прекъсване, временно или окончателно прекратяване на показването на този Уебсайт), освен ако такава щета не е резултат от умишлени виновни действия от страна на ЕТ „ИПСМП – Д-р Евгени Христозов”;

ЕТ „ИПСМП – Д-р Евгени Христозов” не носи отговорност за никакви повреди на Вашето компютърно оборудване или заразяването му с вируси вследствие на достъп, използване или разглеждане на Уебсайта или използването на Съдържанието му;

ЕТ „ИПСМП – Д-р Евгени Христозов”  не дава гаранция, че Уебсайтът и информацията в него ще отговарят на изискванията на потребителя, че използването на Уебсайта ще бъде непрекъснато, навременно, сигурно или без появата на грешки;

ЕТ „ИПСМП – Д-р Евгени Христозов”  не дава никакви гаранции за резултатите, които могат да бъдат получени от използването на Уебсайта.

ЛИЧНА ОТГОВОРНОСТ

С потвърждаването на тези Общи условия, без промяна на настройките, потребителят декларира, че е съгласен и приема да получава всички cookies, за което има изрично уведомление при посещението на сайта.

Всеки потребител може да промени настройките на cookies, или да ги блокира по всяко време, като се води от настройките на интернет браузъра, който използва.

Използването на всеки материал и/или данни, изтеглени или получени по друг начин чрез или от Уебсайта, е по Ваше собствено усмотрение и на Ваша отговорност.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ние обработваме и използваме данните, събрани или предоставени от посетителите на нашия Уебсайт, съгласно действащите нормативни разпоредби относно поверителността и защитата на личните данни. Включените на Уебсайта връзки към други сайтове не попадат в обхвата на декларацията за поверителност и защита на личните данни.

Информацията и личните данни, които предоставяте на уеб страницата на ЕТ „ИПСМП – Д-р Евгени Христозов” не са публични и няма да бъдат разкривани на трети лица, освен в случаите, предвидени от закона или когато това е необходимо за извършване на заявените от Вас дейности. ЕТ „ИПСМП – Д-р Евгени Христозов”  гарантира, че името и адресът ви няма да бъдат продавани, заменяни или отдавани под наем, ще бъдат използвани само за кореспонденция и ще спазваме пълна конфиденциалност.

ЕТ „ИПСМП – Д-р Евгени Христозов”  е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и защитава личните Ви данни от случайно или незаконно унищожаване, от случайна загуба, неправомерен достъп, разпространение или изменение, както и от други незаконни форми на обработване. Личните Ви данни се събират само за определените от закона цели и се обработват съгласно изискванията на закона.

С публикуването на Вашите лични данни в някоя от секциите на уеб страницата на ЕТ „ИПСМП – Д-р Евгени Христозов”, Вие декларирате, че:

  1. Предоставяте Вашите лични данни доброволно и по собствено желание;
  2. Имате право да откажете да дадете съгласие за обработване на личните Ви данни или да оттеглите вече даденото съгласие по всяко време с предизвестие до ЕТ „ИПСМП – Д-р Евгени Христозов”;
  3. Давате съгласие предоставените от Вас лични данни да бъдат съхранявани, обработвани и предоставяни от ЕТ „ИПСМП – Д-р Евгени Христозов”  съгласно настоящите условия и разпоредбите на българското законодателство;
  4. Запознат/а сте с правата Ви на достъп и на коригиране на събраните данни чрез подаване на заявление до ЕТ „ИПСМП – Д-р Евгени Христозов”, както и с последиците от отказ за предоставяне на данните;
  5. Давате Вашето съгласие да Ви изпращаме съобщения и имейли относно дейността на ЕТ „ИПСМП – Д-р Евгени Христозов”.

ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И В ПОДДРЪЖКАТА НА УЕБСАЙТА

ЕТ „ИПСМП – Д-р Евгени Христозов” може периодично да извършва промени в Общите условия за ползване и в ограничаването на отговорността, установени по-горе. При влизането си в този уебсайт Вие приемате действащите в момента Общи условия, както и ограничаването на отговорността. Вие сте задължени да спазвате всички подобни изменения и поправки и следователно е необходимо да посещавате периодично тази уебстраница, за да преглеждате актуалните за момента Общи условия за използване.

ЕТ „ИПСМП – Д-р Евгени Христозов”  може по всяко време да променя формата и съдържанието на Уебсайта.

ЕТ „ИПСМП – Д-р Евгени Христозов” може по всяко време да спре функционирането на този Уебсайт с цел подновяване на съдържанието или по друга причина.

ЕТ „ИПСМП – Д-р Евгени Христозов” си запазва правото да прекрати достъпа до този Уебсайт по всяко време без предизвестие.

Lege Artis Стара Загора

Стара Загора 6000
"Антон Марчин" 64
За ваше улеснение въведете в навигацията ви ул. "ул."Св.Княз Борис I" №158

+359 88 70 77 307, +359 88 26 31 750

+359 88 39 18 802

E-mail: contact@legeartis.bg

Lege Artis София

Връзка с нас

* - Задължителни полета